Ngày 30/6/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BYT Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế.