Thấu kính zoom RIWO (DAFE có lọc)

Có cơ cấu khóa và kết nối C-mount,

Ngâm và hấp được

Mô tả

Có cơ cấu khóa và kết nối C-mount,

Ngâm và hấp được

f = 21 – 36 mm……………………………… 85261.502

 

DAFE có lọc

Cho nguồn sáng COMBILIGHT DAFE 5137

f = 21 – 36 mm………………………………85261.5021

Nội dung đang cập nhật...